დამსაქმებელთა გამოკითხვა

გამოკითხვის მიზანია ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობა დამსაქმებელთა მოთხოვნების (გამოკითხვის მეშვეობით) გათვალისწინებით. გამოკითხვა კონფიდენციალურია და შედეგების განხილვისას ორგანიზაცია მითითებული არ იქნება.

პატივისცემით, ბსმა-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


ინფორმაცია წარმატებით გაიგზავნა!
გმადლობთ თანამშრომლობისთვის.

კლავიატურის განლაგება:

ინფორმაცია დამსაქმებლის შესახებ

გთხოვთ, მიუთითოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ

გთხოვთ, ანკეტის თითოეული კომპონენტი შეაფასოთ ქვემოთ მოცემული 3-ბალიანი სისტემის მიხედვით

1 ქულა - არადამაკმაყოფილებელი
2 ქულა - ნაწილობრის დამაკმაყოფილებელი
3 ქულა - დამაკმაყოფილებელი

1. ბსმა-ში მიღებული განათლება
საზღვაო გადაზიდვების ორგანიზაცია და ლოჯისტიკა
2. თეორიული ცოდნა
საზღვაო გადაზიდვების ორგანიზაცია და ლოჯისტიკა
3. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება
საზღვაო გადაზიდვების ორგანიზაცია და ლოჯისტიკა
4. დასკვნის გაკეთების უნარი
საზღვაო გადაზიდვების ორგანიზაცია და ლოჯისტიკა
5. კომუნიკაციის უნარი
საზღვაო გადაზიდვების ორგანიზაცია და ლოჯისტიკა
6. სწავლის გაგრძელების, ცოდნის განვითარების უნარი
საზღვაო გადაზიდვების ორგანიზაცია და ლოჯისტიკა
7. დროის მენეჯმენტის ფლობა
საზღვაო გადაზიდვების ორგანიზაცია და ლოჯისტიკა

8. რა საშუალებებს მიმართავს ორგანიზაცია პერსონალის მოსაძიებლად და შესარჩევად?
საზღვაო გადაზიდვების ორგანიზაცია და ლოჯისტიკა
9. დაუსაქმებია თუ არა ორგანიზაციას საზღვაო აკადემიის კურსდამთავრებული ბოლო 5 წლის განმავლობაში (დადებითი პასუხის შემთხვევაში მიუთითეთ რამდენი)?
საზღვაო გადაზიდვების ორგანიზაცია და ლოჯისტიკა
10. რამდენად ფლობთ ინფორმაციას საზღვაო აკადემიის მიერ განხორციელებად საგანმანათლებლო პროგრამებზე?
საზღვაო გადაზიდვების ორგანიზაცია და ლოჯისტიკა
11. რას ურჩევდით საზღვაო აკადემიას?