დამსაქმებელთა გამოკითხვა

გამოკითხვის მიზანია ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობა დამსაქმებელთა მოთხოვნების (გამოკითხვის მეშვეობით) გათვალისწინებით. გამოკითხვა კონფიდენციალურია და შედეგების განხილვისას ორგანიზაცია მითითებული არ იქნება.

პატივისცემით, ბსმა-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


ინფორმაცია წარმატებით გაიგზავნა!
გმადლობთ თანამშრომლობისთვის.

კლავიატურის განლაგება:

ინფორმაცია დამსაქმებლის შესახებ

გთხოვთ, მიუთითოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ

გთხოვთ, ანკეტის თითოეული კომპონენტი შეაფასოთ ქვემოთ მოცემული 3-ბალიანი სისტემის მიხედვით

1 ქულა - არადამაკმაყოფილებელი
2 ქულა - ნაწილობრის დამაკმაყოფილებელი
3 ქულა - დამაკმაყოფილებელი

1. ბსმა-ში მიღებული განათლება
ტურიზმი - საკრუიზო ტურიზმის მენეჯმენტი
2. თეორიული ცოდნა
ტურიზმი - საკრუიზო ტურიზმის მენეჯმენტი
3. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება
ტურიზმი - საკრუიზო ტურიზმის მენეჯმენტი
4. დასკვნის გაკეთების უნარი
ტურიზმი - საკრუიზო ტურიზმის მენეჯმენტი
5. კომუნიკაციის უნარი
ტურიზმი - საკრუიზო ტურიზმის მენეჯმენტი
6. სწავლის გაგრძელების, ცოდნის განვითარების უნარი
ტურიზმი - საკრუიზო ტურიზმის მენეჯმენტი
7. დროის მენეჯმენტის ფლობა
ტურიზმი - საკრუიზო ტურიზმის მენეჯმენტი

8. რა საშუალებებს მიმართავს ორგანიზაცია პერსონალის მოსაძიებლად და შესარჩევად?
ტურიზმი - საკრუიზო ტურიზმის მენეჯმენტი
9. დაუსაქმებია თუ არა ორგანიზაციას საზღვაო აკადემიის კურსდამთავრებული ბოლო 5 წლის განმავლობაში (დადებითი პასუხის შემთხვევაში მიუთითეთ რამდენი)?
ტურიზმი - საკრუიზო ტურიზმის მენეჯმენტი
10. რამდენად ფლობთ ინფორმაციას საზღვაო აკადემიის მიერ განხორციელებად საგანმანათლებლო პროგრამებზე?
ტურიზმი - საკრუიზო ტურიზმის მენეჯმენტი
11. რას ურჩევდით საზღვაო აკადემიას?