დამსაქმებელთა გამოკითხვა

გამოკითხვის მიზანია ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობა დამსაქმებელთა მოთხოვნების (გამოკითხვის მეშვეობით) გათვალისწინებით. გამოკითხვა კონფიდენციალურია და შედეგების განხილვისას ორგანიზაცია მითითებული არ იქნება.

პატივისცემით, ბსმა-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


ინფორმაცია წარმატებით გაიგზავნა!
გმადლობთ თანამშრომლობისთვის.

კლავიატურის განლაგება:

ინფორმაცია დამსაქმებლის შესახებ

გთხოვთ, მიუთითოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ

გთხოვთ, ანკეტის თითოეული კომპონენტი შეაფასოთ ქვემოთ მოცემული 3-ბალიანი სისტემის მიხედვით

1 ქულა - არადამაკმაყოფილებელი
2 ქულა - ნაწილობრის დამაკმაყოფილებელი
3 ქულა - დამაკმაყოფილებელი

1. ბსმა-ში მიღებული განათლება
ნავსადგურის მენეჯმენტი
2. თეორიული ცოდნა
ნავსადგურის მენეჯმენტი
3. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება
ნავსადგურის მენეჯმენტი
4. დასკვნის გაკეთების უნარი
ნავსადგურის მენეჯმენტი
5. კომუნიკაციის უნარი
ნავსადგურის მენეჯმენტი
6. სწავლის გაგრძელების, ცოდნის განვითარების უნარი
ნავსადგურის მენეჯმენტი
7. დროის მენეჯმენტის ფლობა
ნავსადგურის მენეჯმენტი

8. რა საშუალებებს მიმართავს ორგანიზაცია პერსონალის მოსაძიებლად და შესარჩევად?
ნავსადგურის მენეჯმენტი
9. დაუსაქმებია თუ არა ორგანიზაციას საზღვაო აკადემიის კურსდამთავრებული ბოლო 5 წლის განმავლობაში (დადებითი პასუხის შემთხვევაში მიუთითეთ რამდენი)?
ნავსადგურის მენეჯმენტი
10. რამდენად ფლობთ ინფორმაციას საზღვაო აკადემიის მიერ განხორციელებად საგანმანათლებლო პროგრამებზე?
ნავსადგურის მენეჯმენტი
11. რას ურჩევდით საზღვაო აკადემიას?