დამსაქმებელთა გამოკითხვა

გამოკითხვის მიზანია ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობა დამსაქმებელთა მოთხოვნების (გამოკითხვის მეშვეობით) გათვალისწინებით. გამოკითხვა კონფიდენციალურია და შედეგების განხილვისას ორგანიზაცია მითითებული არ იქნება.

პატივისცემით, ბსმა-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


ინფორმაცია წარმატებით გაიგზავნა!
გმადლობთ თანამშრომლობისთვის.

კლავიატურის განლაგება:

ინფორმაცია დამსაქმებლის შესახებ

გთხოვთ, მიუთითოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ

გთხოვთ, ანკეტის თითოეული კომპონენტი შეაფასოთ ქვემოთ მოცემული 3-ბალიანი სისტემის მიხედვით

1 ქულა - არადამაკმაყოფილებელი
2 ქულა - ნაწილობრის დამაკმაყოფილებელი
3 ქულა - დამაკმაყოფილებელი

1. ბსმა-ში მიღებული განათლება
საზღვაო ნავიგაცია
2. თეორიული ცოდნა
საზღვაო ნავიგაცია
3. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება
საზღვაო ნავიგაცია
4. დასკვნის გაკეთების უნარი
საზღვაო ნავიგაცია
5. კომუნიკაციის უნარი
საზღვაო ნავიგაცია
6. სწავლის გაგრძელების, ცოდნის განვითარების უნარი
საზღვაო ნავიგაცია
7. დროის მენეჯმენტის ფლობა
საზღვაო ნავიგაცია

8. რა საშუალებებს მიმართავს ორგანიზაცია პერსონალის მოსაძიებლად და შესარჩევად?
საზღვაო ნავიგაცია
9. დაუსაქმებია თუ არა ორგანიზაციას საზღვაო აკადემიის კურსდამთავრებული ბოლო 5 წლის განმავლობაში (დადებითი პასუხის შემთხვევაში მიუთითეთ რამდენი)?
საზღვაო ნავიგაცია
10. რამდენად ფლობთ ინფორმაციას საზღვაო აკადემიის მიერ განხორციელებად საგანმანათლებლო პროგრამებზე?
საზღვაო ნავიგაცია
11. რას ურჩევდით საზღვაო აკადემიას?