დამსაქმებელთა გამოკითხვა

გამოკითხვის მიზანია ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობა დამსაქმებელთა მოთხოვნების (გამოკითხვის მეშვეობით) გათვალისწინებით. გამოკითხვა კონფიდენციალურია და შედეგების განხილვისას ორგანიზაცია მითითებული არ იქნება.

პატივისცემით, ბსმა-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


ინფორმაცია წარმატებით გაიგზავნა!
გმადლობთ თანამშრომლობისთვის.

კლავიატურის განლაგება:

ინფორმაცია დამსაქმებლის შესახებ

გთხოვთ, მიუთითოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ

გთხოვთ, ანკეტის თითოეული კომპონენტი შეაფასოთ ქვემოთ მოცემული 3-ბალიანი სისტემის მიხედვით

1 ქულა - არადამაკმაყოფილებელი
2 ქულა - ნაწილობრის დამაკმაყოფილებელი
3 ქულა - დამაკმაყოფილებელი

1. ბსმა-ში მიღებული განათლება
გემის ელექტრომექანიკა
2. თეორიული ცოდნა
გემის ელექტრომექანიკა
3. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება
გემის ელექტრომექანიკა
4. დასკვნის გაკეთების უნარი
გემის ელექტრომექანიკა
5. კომუნიკაციის უნარი
გემის ელექტრომექანიკა
6. სწავლის გაგრძელების, ცოდნის განვითარების უნარი
გემის ელექტრომექანიკა
7. დროის მენეჯმენტის ფლობა
გემის ელექტრომექანიკა

8. რა საშუალებებს მიმართავს ორგანიზაცია პერსონალის მოსაძიებლად და შესარჩევად?
გემის ელექტრომექანიკა
9. დაუსაქმებია თუ არა ორგანიზაციას საზღვაო აკადემიის კურსდამთავრებული ბოლო 5 წლის განმავლობაში (დადებითი პასუხის შემთხვევაში მიუთითეთ რამდენი)?
გემის ელექტრომექანიკა
10. რამდენად ფლობთ ინფორმაციას საზღვაო აკადემიის მიერ განხორციელებად საგანმანათლებლო პროგრამებზე?
გემის ელექტრომექანიკა
11. რას ურჩევდით საზღვაო აკადემიას?